Välkommen till jaktlagstiftning.se

Jägare är precis som alla andra skyldiga att kunna landets lagar och förordningar som gäller för den verksamhet man bedriver. I jägarens och jaktens fall är det i huvudsak jaktlagen, jaktförordningen och Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd som reglerar vad som är tillåtet. 

Senast nytt

I det andra delbetänkandet i Jaktlagsutredningen behandlas åtelkameror, utfodring av vilda djur och arrendatorernas rättsliga ställning. Utredaren föreslår bland annat att åtelkameror ska bli lättare att använda och ett tydligare regelverk kring utfodring och åtling av klövvilt. Läs delbetänkandet här »

Svårtolkat

Tyvärr är det allt för ofta som ett svårtolkat regelverket försätter jägare i en gråzon där jägaren anser sig ha följt gällande regler men rättsinstanserna via tolkningar av förarbeten och andra liknande rättsfall gör en annan tolkning.

Jägarnas Riksförbund  

Jägarnas Riksförbund som aktivt arbetar för ett tydligt och lättolkat regelverk har därför skapat denna hemsida i syfte att hjälpa jägarkåren med att hitta de för tillfället gällande regelverken.